DVTعوارض بیماری | دکتر مهرداد طاهریون بهترین متخصص واریس اصفهان

عوارض بیماری DVT

عوارض بیماری DVT ترومبوز وریدی عمقی می‌تواند یک مشکل بسیار جدی تلقی شود. زمانی که یک لخته خون در یکی از رگ‌های پا تشکیل می‌شود معمولاً به دیواره رگ می‌چسبد. اگرچه به تدریج علائم آن برطرف می‌شود اما با این بیشتر بخوانید