غذا‌های مفید برای بیماران قلبی| دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

غذا‌های مفید برای بیماران قلبی

غذا‌های مفید برای بیماران قلبی رژیم غذایی مناسب برای بیماران قلبی بر اساس مطالعاتی که از مرکز قلب انجام شده است به این نتیجه رسیده‌ایم آن‌ها معتقدند: الگوهای تغذیه سالم به یک نوع غذا یا ماده مغذی برای ارتقای سلامت بیشتر بخوانید