خطرات آلودگی هوا برای قلب | دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

خطرات آلودگی هوا برای قلب

خطرات آلودگی هوا برای قلب آلودگی هوا یک موقعیت بحرانی جهانی است که ۹۰% افراد، در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده. بنابر گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت حدود ۸.۸ میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از بیشتر بخوانید