کاربردهای آنژیوپلاستی عروق کاروتید | متخصص قلب اصفهان

کاربردهای آنژیوپلاستی عروق کاروتید

بررسی کاربردهای آنژیوپلاستی عروق کاروتید آنژیوپلاستی یا استنت گذاری (فنر زدن) نوعی عمل برای بهبود جریان خون در شریان و ورید است. شریان کاروتید یک شریان بزرگ است که در هر دو طرف گردن قرار دارد. آنژیوپلاستی کاروتید و استنت بیشتر بخوانید