پاره شدن واریس های کوچک با فشار خون بالا | متخصص قلب اصفهان

پاره شدن واریس های کوچک با فشار خون بالا

پاره شدن واریس های کوچک با فشار خون بالا فشار خون بالا می تواند باعث ایجاد رگ های واریسی شود. وقتی دریچه درون سیاهرگ ها شکسته شود، سیاهرگ ها برآمده می شوند یا ظاهر ناخوشایندی را ایجاد می کنند. به بیشتر بخوانید