متخصص قلب اصفهان همه چیز در مورد استنت گذاری

همه چیز در مورد استنت گذاری

همه چیز در مورد استنت گذاری مراحل استنت گذاری استنت که در اطراف بالن در سر کاتتر روی هم خوابیده از طریق شریان به سمت انسداد هدایت می شود. در محل انسداد بالن باد شده و استنت spring like گسترش بیشتر بخوانید