نارسایی وریدی چیست؟|متخصص واریس اصفهان

نارسایی وریدی چیست؟

نارسایی وریدی چیست؟ نارسایی وریدی یک مسئله مربوط به گردش خون است. که باعث تضعیف دریچه‌های یک‌طرفه وریدها، نشت خون از آن‌ها و عدم توانایی بازگرداندن خون کافی به قلب می‌شود.  این حالت باعث افزایش فشار در داخل وریدها می بیشتر بخوانید