موارد احتیاط مصرف کارودیلول چیست؟ | دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

موارد احتیاط مصرف کارودیلول چیست؟

موارد احتیاط مصرف کارودیلول چیست؟ مصرف کارودیلول قبل از مصرف اگر به داروی کارودیلول حساسیت دارید، این موضوع را با دکتر یا دکتر داروخانه در میان بگذارید. داروی کارودیلول ممکن است شامل ترکیبات غیرفعالی باشد که موجب بروز حساسیت یا بیشتر بخوانید