عوارض جانبی نشت خون از دریچه میترال | متخصص قلب اصفهان

عوارض جانبی نشت خون از دریچه میترال

عوارض جانبی نشت خون از دریچه میترال زمانی که مشکل برگشت مجدد خون دریچه میترال خفیف باشد، فرد با مشکل خاصی مواجه نمی شود. اما در صورت وجود شدت بیشتر در بازگشت خون دریچه میترال ممکن است با عوارض جانبی بیشتر بخوانید