عوارض یزرگ شدن قلب | متخصص قلب اصفهان | دکتر مهرداد طاهریون

عوارض بزرگ شدن قلب

عوارض بزرگ شدن قلب قلب قلب می‌تواند تا یک نقطه خاص به عملکرد طبیعی خود ادامه دهد، اما با ادامه پیشرفت وضعیتی که باعث گشاد شدن و بزرگ شدن قلب می‌شود، عملکرد قلب شروع به کاهش می‌کند. عوارض بالقوه ناشی بیشتر بخوانید