علل بیماری ترومبوز سیاهرگی عمقی (DVT) | دکتر مهرداد طاهریون بهترین متخصص واریس اصفهان

علل بیماری ترومبوز سیاهرگی عمقی (DVT)

علل بیماری ترومبوز سیاهرگی عمقی (DVT) روشهای تشخیص بیماری DVT وریدها سیاهرگ هایی هستند که خون بدون اکسیژن و غنی از دی اکسید کربن و مواد دفعی سلولی را از بافت ها به قلب انتقال می دهند. بیماری ترومبوز سیاهرگی بیشتر بخوانید