علائم بیماری واریس چیست ؟|متخصص واریس اصفهان

علائم بیماری واریس چیست ؟

علائم بیماری واریس چیست ؟   این بار می خواهیم راجع وریدهای واریسی صحبت کنیم. بیماران واریسی با علائم آزاردهنده مراجعه می کنند. به عنوان مثال بیماران با سنگینی پا درد تورم سوزن سوزن شدن خارش پوست و التهاب پوست بیشتر بخوانید