روش های تشخیص و درمان دایسکشن آئورت | متخصص قلب اصفهان

روش های تشخیص و درمان دایسکشن آئورت

روش های تشخیص و درمان دایسکشن آئورت تشخیص دایسکشن آئورت پارگی آئورت هر چه زودتر تشخیص داده شود، احتمال موفقیت درمان آن بیشتر خواهد بود. اغلب اوقات این مشکل مرگ بار به صورت ناگهانی بروز داده و در بخش اورژانس بیشتر بخوانید