درمان نارسایی مزمن وریدی چیست؟ | بهترین متخصص واریس اصفهان

درمان نارسایی مزمن وریدی چیست؟

درمان نارسایی مزمن وریدی چیست؟ درمان کفایت وریدی مزمن شامل تغییر سبک زندگی و درمان فشرده سازی است. اگر این اقدامات کافی نباشد، ارائه دهنده شما ممکن است یک روش یا جراحی را توصیه کند. بهترین درمان برای شما بستگی بیشتر بخوانید