درمان آنوریسم آئورت به روش اندوواسکولار MFM | بهترین متخصص واریس اصفهان

درمان آنوریسم آئورت به روش اندوواسکولار MFM

بررسی درمان آنوریسم آئورت به روش اندوواسکولار MFM آنوریسم آئورت به معنی متورم شدن قسمتی از دیواره رگ اصلی بدن یعنی شریان آئورت می باشد. این بیماری بصورت برجسته شدن و باد کردن رگ بروز می کند. قطر طبیعی آئورت بیشتر بخوانید