تشخیص و درمان لخته ی خون در ریه | بهترین متخصص واریس اصفهان

تشخیص و درمان لخته ی خون در ریه

چگونگی تشخیص و درمان لخته ی خون در ریه این شرایط زمانی اتفاق می افتد که در یکی از رگ های ریه یک لخته ی خونی تشکیل شود. خون باید از طریق رگ ها به قلب باز گردد. خون از بیشتر بخوانید