تأثیر ژنتیک در انتقال و انتشار بیماری رگ‌های واریسی | بهترین متخصص واریس اصفهان

تأثیر ژنتیک در انتقال و انتشار بیماری رگ‌های واریسی

تأثیر ژنتیک در انتقال و انتشار بیماری رگ‌های واریسی بیماری رگ‌های واریسی به عنوان یک مشکل شایع در جامعه پزشکی شناخته شده و متاثران از این بیماری با علائمی چون ورید‌های برجا مانده و درد و ناراحتی مواجه می‌شوند. علل بیشتر بخوانید