برداشتن و بستن ورید واریسی | بهترین متخصص واریس اصفهان

برداشتن و بستن ورید واریسی

بررسی برداشتن و بستن ورید واریسی برداشتن و بستن وریدهای واریسی جراحی برای از بین بردن رگهای واریسی در پاهای شماست. وریدهای شما دارای دریچه هایی در داخل خود هستند تا اطمینان حاصل شود که خون در جهت صحیح به بیشتر بخوانید