متخصص قلب اصفهان استنت گذاری

استنت گذاری

استنت گذاری: استنت یک لوله توری سیمی کوچک می باشد که سبب باز شدن سرخرگ شده و به شکل دایمی داخل آن می ماند. چرااز استنت استفاده می شود ؟ هنگامی که یک سرخرگ کرونری (یک سرخرگ خونرسانی کننده به بیشتر بخوانید