کیس آموزشی آنژیو پلاستی 6

View this post on Instagram #آنژیو پلاستی بیمار آقای ۶۵ ساله با سابقه فشارخون و دیابت به علت درد اندام تحتانی و سیاه شدن انگشت پا ارجاع شد و تحت بالون آنژیوپلاستی زیر زانو موفقیت آمیز قرار گرفت. #آنژیو_گرافی_اصفهان#آنژیو_پلاستی_اصفهان#فنر_استنت_گذاری_اصفهان#متخصص قلب_عروق_اصفهان بیشتر بخوانید

کیس آموزشی آنژیوپلاستی 3

View this post on Instagram #اهمیت چک کردن ACT حین آنژیوپلاستی #چک_کردن_ACT#آنژیوپلاستی#آنژیوپلاستی_اصفهان#آنژیوگرافی#آنژیوگرافی_اصفهان A post shared by متخصص قلب اصفهان دکتر طاهریون (@drtaherioon) on Jan 16, 2020 at 11:55am PST

کیس آموزشی آنژیوپلاستی 2

View this post on Instagram #آنژیو_پلاستی_اصفهان A 55 years old with low threshold angina on full medical therapy underwent coronay angiography and LM to LCX stenting was done. In such challenging cases the only technique for complete ostial coverage is بیشتر بخوانید