موارد احتیاط مصرف کارودیلول چیست؟ | دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

عوارض جانبی کارودیلول چیست؟

عوارض جانبی کارودیلول چیست؟ هر دارویی ممکن است عوارضی داشته‌باشد. یکی از مهم‌ترین مواردی که در مصرف دارو وجود دارد این است که دارو را زمانی مصرف کنید که استفاده از آن فواید بیشتری نسبت به عوارض آن داشته‌باشد. اگر بیشتر بخوانید