علل کاردیومگالی یا بزرگی قلب | متخصص قلب اصفهان

علل کاردیومگالی یا بزرگی قلب

علل کاردیومگالی یا بزرگی قلب چیست؟ بزرگی اندازه قلب (کاردیومگالی) یک بیماری نیست، بلکه نشانه ای از یک وضعیت دیگر قلب است. واژه “cardiomegaly” به اندازه قلب اشاره می کند. این به آزمایش تصویربرداری، از جمله اشعه ایکس قفسه سینه بیشتر بخوانید