علل و درمان ترومبوز ورید عمقی (DVT) | بهترین متخصص واریس اصفهان

علل و درمان ترومبوز ورید عمقی (DVT)

بررسی علل و درمان ترومبوز ورید عمقی (DVT) ترومبوز ورید عمقی (DVT) یک لخته خون است که اغلب در وریدهای عمقی ساق پا ایجاد می شود. وریدهای عمیق ساق پا در داخل ماهیچه ساق پا و ران قرار دارند. ترومبوز بیشتر بخوانید