ترومبوز وریدی عمقی (DVT) | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

انواع راه‌های درمان ترومبوز وریدی عمقی (DVT)

ترومبوز وریدی عمقی (DVT)|متخصص واریس اصفهان یک وضعیت جدی است که در آن لخته‌های خونی در وریدهای عمقی، معمولاً در پاها، تشکیل می‌شوند. این وضعیت می‌تواند منجر به عوارض خطرناکی مانند آمبولی ریه شود. درمان DVT به منظور جلوگیری از بیشتر بخوانید