تاثیر واریس بر جنین | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

واریس بر جنین چه اثری می گذارد؟

تاثیر واریس بر جنین واریس یا وریدهای واریسی، یک وضعیت پیچیده در سیستم وریدی است که ممکن است در دوران بارداری تأثیر گذار باشد، اما تأثیر واریس بر جنین هنوز مورد توجه و تحقیقات بسیاری قرار نگرفته است. در این بیشتر بخوانید