متخصص قلب اصفهان نتیجه اکوی طبیعی

نتیجه اکوی طبیعی

اکوی قلب  نتیجه اکوی طبیعی: نتیجه طبیعی حاصل از این تست زمانی است که حفره های قلب و دریچه ها طبیعی به نظر رسیده و درست عمل می کنند. به طور خاص، این بدان معنی است که: 1-هیچ لخته خونی بیشتر بخوانید