احیای قلبی ریوی |دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

احیای قلبی ریوی

احیای قلبی ریوی مراحل احیای قلبی ریوی چیست؟ خونسردی خود را حفظ کنید در ایست قلبی فعالیت قلب و ریه به طور ناگهانی متوقف می‌شود. در این حالت فردی که در کنار شما ایستاده و تا چند لحظه پیش مشغول بیشتر بخوانید