آیا واریس قابل پیشگیری است؟ | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

آیا واریس قابل پیشگیری است؟

خوب است بدانید واریس قابل پیشگیری نمی باشد. | متخصص قلب اصفهان ولی مواردی وجود دارد که می توانید برای کاهش نشانه های خفیف انجام دهید. منقبض شدن عضلات پا و ران که با راه رفتن رخ می دهد، وسیله بیشتر بخوانید